Giới thiệu chung

Micronet - Internet Economy Corporation
Tập đoàn Kinh tế internet Micronet


Công ty Cổ phần Kinh tế internet, được thành lập ngày 15/10/2010, sau khoảng 3 năm phát triển, qua một vài lần chuyển đổi và tái cấu trúc đã hình thành nên Tập đoàn Kinh tế internet Micronet (Micronet Corp) hiện nay cùng nhiều công ty và thương hiệu con. Trong đó các công ty con đều là các công ty hoạt động tại các thị trường khe trong cùng lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông và Internet như Digimarketing.,JSC, DigiBrand.,JSC, Internt World.,JSC, Microland.,JSC, NationBrand.,JSC…

Chúng tôi tin rằng, nền kinh tế tri thức trên môi trường internet mở toàn cầu chính là cơ hội lớn đem đến sự công bằng và bình đẳng trong tiếp cận thông tin và phát triển thương hiệu giữa các công ty nói riêng và các quốc gia nói chung. Chính vì vậy, mà các hoạt động kinh doanh chính của Micronet đều xoay quanh 3 trụ cột: Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập, như:

+ Kinh tế internet Micronet: Micronet Internet Economy
+ Dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp: Micronet BDS
+ Kinh tế mạng sáng tạo: Micronet Creative EcoNet
+ Mô hình Quốc gia mở: Micronet Open Country
+ Kiến trúc xã hội: Micronet Social Architech …

Thông qua các hoạt động của mình, Micronet muốn hiện thực hóa một tư duy kinh tế mới, ở đó coi Con Người là mục tiêu phát triển và Tri thức là là phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Chính vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi, Chính phủ Việt Nam, các Tập đoàn Kinh tế lớn của Việt Nam và toàn thể Cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam phải biết nắm lấy thời cơ và tận dụng triệt để cơ hội đến từ Tri thức để bứt phá và hội nhập thành công vào nền kinh tế mạng sáng tạo toàn cầu.
 
Hà Nội, 15/10/2010
 
Micronet Corp

TIN ƯU TIÊN