Triết lý phát triển

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA MICRONET
Micronet Phylosophy
 
Chỉ có dựa vào các Thương hiệu Việt nền kinh tế Việt Nam mới bền vững phát triển và chỉ có Tư duy Mở toàn diện trong môi trường Đại đoàn kết toàn Dân tộc mới có thể sinh ra các Thương hiệu Việt sánh vai với các Thương hiệu lớn trên Thế giới. Micronet được lập ra để biến các Ý tưởng hay nhất, táo bạo nhất của Người Việt trong thời đại kinh tế tri thức thành các Thương hiệu mạnh có ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam và trên Thế giới.
 
Triết lý phát triển của chúng tôi là:
 
Tư duy Mở toàn diện + Đại đoàn kết toàn Dân tộc = Nền Kinh tế Việt Nam phát triển phồn thịnh và bền vững.
 
Với định hướng đó, Micronet liên tục nghiên cứu để đưa ra các Hệ thống mở, xây dựng các mô hình liên kết để phát triển các Thương hiệu trong thời đại của toàn cầu hoá rồi từ đó lần lượt triển khai thành các ứng dụng vào thực tế kinh tế.

TIN ƯU TIÊN