Thông tin liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ INTERNET MICRONET
MICRONET CORPORATION

Địa chỉ: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
Email: info@Micronet.vn  
Điện thoại: 844-63290237  

Website:
Micronet.vn   Micronetnews.vn
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Các Bộ phận Kinh doanh:
 
MICRONET ACTIONNET
E: info@Actionnet.vn   Actionnet@Micronet.vn
W: Actionnet.vn
 
MICRONET INTERNET WORLD
E: info@Internetworld.vn   Internetworld@Micronet.vn
W: Internetworld.vn
 
MICRONET BDS
E: info@MicroBusiness.vn
W: MicroBusiness.vn    Doanhnghiep.vn

MICRONET DIGITAL REVOLUTION
E: Digital@Micronet.vn
W: Cachmangso.com.vn

MICRONET OPENNET
E: info@Opennet.vn   Opennet@Micronet.vn
W: Opennet.vn

MICRONET INTERNET ECONOMY
E: info@Kinhteinternet.vn   Kinhteinternet@Micronet.vn
W: Kinhteinternet.vn   Interneteconomy.vn
 
MICRONET START UP NETWORK
E: info@Mangkhoinghiep.vn   Mangkhoinghiep@Micronet.vn
W: Mangkhoinghiep.vn   Startupnetwork.vn
 
MICRONET SOCIAL ENTERPRISE
E: info@Doanhnghiepxahoi.vn   Doanhnghiepxahoi@Micronet.vn
W: Doanhnghiepxahoi.vn   SocialEnterprise.vn

MICRONET WORLD.VN
E: info@World.vn   World.vn@Micronet.vn
W: World.vn   Apec.vn   Asean.vn
 
MICRONET SOCIAL ARCHITECH
E: info@Internettower.vn   Internettower@Micronet.vn
W: Internettower.vn   CreativeCity.vn

MICRONET CREATIVE ECONET
E: info@9Economy.vn   9Economy@Micronet.vn
W: 9Economy.vn

MICRONET OPEN COUNTRY
E: info@Opencountry.vn   Opencountry@Micronet.vn
W: OpenCountry.vn
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Hotline:    0986.14.90.90     0986.15.90.90


 

TIN ƯU TIÊN