Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh
 Vision & Mission

Chúng tôi tin rằng, nền kinh tế tri thức trên môi trường internet mở toàn cầu chính là lời giải, chính là cơ hội lớn đem đến sự công bằng và bình đẳng trong tiếp cận thông tin và phát triển thương hiệu giữa các cá nhân, các công ty nói riêng và các quốc gia nói chung. Cho nên, Chính phủ Việt Nam, các tập đoàn Kinh tế lớn của Việt Nam và toàn thể Cộng đồng doanh nghiệp, công dân Việt Nam phải biết nắm lấy thời cơ và tận dụng triệt để cơ hội này để phát triển và bứt phá thành công. Bên cạnh cơ hội chính là thách thức. Trong một sân chơi toàn cầu, không có sự ưu tiên hay nhân nhượng, cộng với xuất phát điểm thấp kém, lạc hậu, ở vào hoàn cảnh hiện nay, có vẻ như sẽ là bất logic nếu nói chúng ta có thể đi tắt đón đầu. Nhưng bước chuyển lớn của thời đại này, không chỉ bao gồm sự nâng cấp mà kèm theo luôn là sự xáo trộn và thay thế mọi nền tảng không còn phù hợp. Nếu biết rõ và biết trước những cái nào sẽ bị xáo trộn, những cái nào sẽ bị thay thế, chắc chắn chúng ta sẽ thiết lập được lợi thế của mình trong cuộc chơi mới này.
 
Bước chuyển đó, không gì khác, chính là cuộc đại chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ:
 
KHAI THÁC - TẬN DỤNG - TIÊU DÙNG TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN
Chuyển sang:
SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÍ TUỆ
 
Micronet được lập ra để theo đuổi sứ mệnh xây dựng nền Kinh tế Tri thức & Sáng tạo tại Việt Nam trên môi trường mạng internet mở toàn cầu.
 
Thông qua các sứ mệnh nêu trên, Micronet mong muốn chia sẻ với cộng đồng các doanh nghiệp, các doanh nhân, các nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà quản lý… tầm nhìn về một Đất nước Việt Nam phát triển phồn thịnh và bền vững trên nền tảng của tri thức và hội nhập toàn cầu.

 

TIN ƯU TIÊN