Mục tiêu phát triển

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA MICRONET
Micronet Target
 
Trên cơ sở Sứ mệnh của mình, Micronet đề ra các mục tiêu chính sau:
 
Mục tiêu thứ nhất
Xây dựng Phát triển nền Kinh tế internet, tạo môi trường lý tưởng cho sự liên minh và hợp tác kinh doanh giữa các Doanh nghiệp internet với nhau một cách hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng nền Kinh tế internet thịnh vượng tại Việt Nam, đóng góp khoảng 10% GDP của cả nền Kinh tế Quốc dân vào năm 20205.
 
Mục tiêu thứ hai
Xây dựng Phát triển nền Kinh tế mạng tri thức và sáng tạo, tạo môi trường lý tưởng cho sự sáng tạo, phát triển và sử dụng tài nguyên thông tin và trí tuệ qua đó góp phần xây dựng nền Kinh tế mạng tri thức và sáng tạo làm động lực mới cho mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thế kỷ 21, Kỷ nguyên của Tri thức, Sáng tạo và Hội nhập. Đóng góp 50% vào tổng GDP của cả nền Kinh tế Quốc dân vào năm 2035.
 
Mục tiêu thứ ba
Xây dựng Phát triển Mô hình Quản trị Quốc gia mở (Open Country) làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành Quốc gia trên con đường Hội nhập toàn diện đi đôi với đảm bảo An ninh số và mở rộng chủ quyền Biên giới số của Việt Nam trên môi trường mạng thông tin toàn cầu.

TIN ƯU TIÊN