Micronet Trademark
Các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ


 
NHÃN HIỆU (TRADEMARK) NỘI DUNG
MICRONET Số Giấy chứng nhận: 128403
Quyết định số: 13617/QĐ-SHTT, ngày: 30.06.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 38, Nhóm 41
MICROLAND Số Giấy chứng nhận: 128402
Quyết định số: 13616/QĐ-SHTT, ngày: 30.06.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 36
MICROINVEST Số Giấy chứng nhận: 128405
Quyết định số: 13619/QĐ-SHTT, ngày: 30.06.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 36
MICROWEB Số Giấy chứng nhận: 94601
Quyết định số: 755/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2008
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 42
MICROWEB (HÌNH) Số Giấy chứng nhận: 94602
Quyết định số: 756/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2008
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 42
MICROBOOK Số Giấy chứng nhận: 154518
Quyết định số: 21630/QĐ-SHTT, ngày: 12.11.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 09, 35, 41, 45
MICROBANK Số Giấy chứng nhận: 128404
Quyết định số: 13618/QĐ-SHTT, ngày: 30.06.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 36
MICROBANK Số Giấy chứng nhận: 208428
Quyết định số: 36382/QĐ-SHTT, ngày: 05.07.2013
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 09
MICROTRAVEL Số Giấy chứng nhận: 140839
Quyết định số: 1109/QĐ-SHTT, ngày: 18.01.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 39
V (HÌNH) Số Giấy chứng nhận: 94641
Quyết định số: 799/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2008
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 41, Nhóm 43
V (HÌNH) Số Giấy chứng nhận: 213687
Quyết định số: 55595/QĐ-SHTT, ngày: 04.10.2013
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 12, 37, 42
RESORT.COM.VN Số Giấy chứng nhận: 142101
Quyết định số: 2618/QĐ-SHTT, ngày: 04.02.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 39, Nhóm 43
MISS.VN Số Giấy chứng nhận: 140042
Quyết định số: 141/QĐ-SHTT, ngày: 05.01.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 41, Nhóm 44
DIGIBRAND Số Giấy chứng nhận: 121459
Quyết định số: 5299/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35
DIGIMARKETING Số Giấy chứng nhận: 121456
Quyết định số: 5296/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 42
DIGIDATA Số Giấy chứng nhận: 121458
Quyết định số: 5298/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 38
DIGITEK Số Giấy chứng nhận: 121457
Quyết định số: 5297/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2009
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 38
DIGIMAP Số Giấy chứng nhận: 155139
Quyết định số: 22360/QĐ-SHTT, ngày: 24.11.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 09,35,38,39,41,42
NATIONBRAND Số Giấy chứng nhận: 140043
Quyết định số: 142/QĐ-SHTT, ngày: 05.01.2010
Danh mục Sản phẩm/ Dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 35, Nhóm 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45

 

TIN ƯU TIÊN