Micronet BDS

Micronet Business Development Service
MICRONET BDS
Dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn   MicroBusiness@Micronet.vn
SN: Facebook   Linkedin   Youtube
W: MicroBusiness.vn   Doanhnghiep.vn
 
Dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp
Business Development Service
 
Doanh nghiệp Mở là Doanh nghiệp tích hợp được các Nguồn lực và những Lợi thế so sánh của cả Trong và Ngoài Doanh nghiệp, trong đó bên Ngoài là chủ yếu, để gia tăng Giá trị cho Doanh nghiệp thông qua việc tham gia vào nền Kinh tế mạng.

Micronet BDS
   
 
       
   
 
  Cộng đồng Doanh nghiệp mở
Một vài lời giới thiệu tóm tắt về giải pháp...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Doanhnghiep.org.vn
   
  Cộng đồng Doanh nhân Hội nhập
Một vài lời giới thiệu tóm tắt về giải pháp...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Doanhnhanhoinhap.vn
   
Giải pháp Doanh nghiệp mở
Một vài lời giới thiệu tóm tắt về giải pháp...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Doanhnghiep.vn
   
  Tư vấn Doanh nghiệp
Trung tâm Tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Tuvan.vn
   
  Xúc tiến Đầu tư trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực tuyến...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Xuctiendautu.vn
   
  Dự báo Kinh tế
Trung tâm Dự báo Kinh tế trực tuyến...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Dubaokinhte.vn
   
  Công bố Thông tin
Chính xác, Đầy đủ, Kịp thời...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Congbothongtin.vn
   
Tạp chí CEO Việt Nam
Chia sẻ con đường kinh doanh...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Ceovietnam.vn
   
Trang tin Kinh tế Việt Nam
Toàn cảnh Kinh tế Việt Nam và Thế giới...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Economy.vn
   
Đầu tư dự án
Đầu tư dự án...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@MicroBusiness.vn
W: Invest.com.vn